Kategórie vozidiel

Základné kategórie vozidiel:

 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
 • Kategória O: prípojné vozidlá
 • Kategória T: kolesové traktory
 • Kategória C: pásové traktory
 • Kategória R: prípojné vozidlá traktorov
 • Kategória S: traktormi tahané vymenitelné stroje
 • Kategória P: pracovné stroje
 • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradit do uvedených kategórií

Kategórie vozidiel L

 • malé motocykle, t. j. dvojkolesové vozidlá (kategória L1e) alebo trojkolesové vozidlá (kategória L2e) s najväcšou konštrukcnou rýchlostou neprevyšujúcou 45 km.h-1 a charakterizované v prípade dvojkolesového vozidla motorom, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade spalovacieho motora alebo najväcší trvalý menovitý výkon nie je väcší ako 4 kW v prípade elektrického motora. V prípade trojkolesového vozidla motorom, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade zážihového motora alebo najväcší cistý výkon nie je väcší ako 4 kW v prípade iného spalovacieho motora, alebo najväcší trvalý menovitý výkon nie je väcší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
 • motocykle, t. j. dvojkolesové vozidlá bez postranného vozíka (kategória L3e) alebo s postranným vozíkom (kategória L4e) vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väcší ako 50 cm3, ak ide o typ spalovacieho motora, a/alebo s najväcšou konštrukcnou rýchlostou vyššou ako 45 km.h-1
 • motorové trojkolky, t. j. vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami (kategória L5e) vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väcší ako 50 cm3, ak ide o typ spalovacieho motora, a /alebo s najväcšou konštrukcnou rýchlostou vyššou ako 45 km.h-1
 • lahké štvorkolky, ktorých hmotnost v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg (kategória L6e), do ktorej sa nezapocítava hmotnost batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväcšia konštrukcná rýchlost nie je vyššia ako 45 km.h-1 a ktorých zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri zážihových motoroch alebo ktorých najväcší cistý výkon neprevyšuje 4 kW v prípade iných spalovacích motorov, alebo ktorých najväcší trvalý menovitý výkon nie je väcší ako 4 kW v prípade elektrického motora. Tieto vozidlá musia splnat požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L2e, pokial nie je špecifikované inak.
 • štvorkolky iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v bode 1, ktorých hmotnost v nenaloženom stave nie je väcšia ako 400 kg (kategória L7e) (550 kg pri vozidlách urcených na prepravu tovaru) bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväcší cistý výkon motora neprevyšuje 15 kW. Tieto vozidlá sa považujú za motorové trojkolky a musia splnat požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L5e, pokial nie je špecifikované inak.

Kategórie vozidiel M

Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich sa členia na:

 • kategória M1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča,
 • kategória M2 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou neprevyšujúcou 5 000 kg,
 • kategória M3 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou vyššou ako 5 000 kg.

Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pricom nie je rozhodujúce, ci sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.

Kategórie vozidiel N

Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru sa členia na

 • kategória N1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou neprevyšujúcou 3 500 kg,
 • kategória N2 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg,
 • kategória N3 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou vyššou ako 12 000 kg.

Kategória vozidiel O

Prípojné vozidlá (vrátane návesov) sa členia na

 • kategória O1 – prípojné vozidlá s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou neprevyšujúcou 750 kg,
 • kategória O2 – prípojné vozidlá s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg,
 • kategória O3 – prípojné vozidlá s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg,
 • kategória O4 – prípojné vozidlá s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou presahujúcou 10 000 kg.

Terénne vozidlá (symbol G)

Vozidlá kategórie N1 s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou neprevyšujúcou 2 000 kg a vozidlá kategórie M1 sa považujú za terénne vozidlá, ak je najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava konštruovaná tak, že môžu byt pohánané súcasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byt pohon jednej nápravy vypínatelný, sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením, ktorým sa dosiahne podobný úcinok, a ak vypocítaná stúpavost sólo vozidla je najmenej 30 %.

Okrem toho musí byt splnených aspon pät z nasledujúcich šiestich požiadaviek:

 • predný nájazdový uhol je najmenej 25°, a
 • zadný nájazdový uhol je najmenej 20°,
 • prechodový uhol je najmenej 20°,
 • svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm,
 • svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm,
 • svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm.

Vozidlá kategórie N1 s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou presahujúcou 2 000 kg alebo kategórie N2 a M2, alebo M3 s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou do 12 000 kg sa považujú za terénne vozidlá, ak sú bud všetky ich kolesá pohánané súcasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byt pohon jednej nápravy vypínatelný, alebo ak sú splnené nasledujúce tri požiadavky:

 • najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú pohánané súcasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byt pohon jednej nápravy vypínatelný,
 • sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením s podobným úcinkom,
 • vypocítaná stúpavost pre sólo vozidlo je najmenej 25 %.

Vozidlá kategórie M3 s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou presahujúcou 12 000 kg alebo vozidlá kategórie N3 sa považujú za terénne vozidlá, ak sú bud všetky ich kolesá pohánané súcasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byt pohon jednej nápravy vypínatelný, alebo ak sú splnené nasledujúce požiadavky:

 • najmenej polovica kolies je pohánaná,
 • vozidlo je vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo zariadením s podobným úcinkom,
 • vypocítaná stúpavost pre sólo vozidlo je najmenej 25 %,
 • a z nasledujúcich šiestich požiadaviek sú splnené najmenej štyri: predný nájazdový uhol je najmenej 25°, zadný nájazdový uhol je najmenej 25°, prechodový uhol je najmenej 25°, svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm, svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 300 mm, svetlá výška medzi nápravami je najmenej 250 mm.

Kombinované oznacenie – Symbol „G“ sa kombinuje so symbolom „M“ alebo „N“. Napríklad vozidlo kategórie N1, ktoré sa môže používat ako terénne vozidlo, sa oznací symbolom N1G.

Kategória V – ostatné vozidlá

Patria sem napríklad: záprahové vozidlo, bicykel, bicykel s pomocným motorcekom, ak montáž pohonného systému na bicykel si nevyžaduje zásah do jeho nosných castí, kolobežka s pomocným motorcekom, ak jej konštrukcná rýchlost neprevyšuje 25 km.h-1 a montáž pohonného systému si nevyžaduje zásah do jeho nosných castí, vozíky pre telesne postihnuté osoby s rucným pohonom alebo motorickým pohonom, ak ich šírka alebo dlžka neprevyšuje jeden meter, ich konštrukcná rýchlost neprevyšuje 6 km.h-1 alebo ich maximálna prípustná hmotnost neprevyšuje 450 kg.

Skontrolujte si svoj bicykel a povinnú výbavu bicykla!
Chystáte sa na dlhšiu cestu? Je povinná výbava Vášho auta v poriadku?
Má Vaša lekárnička správnu farbu?